YARARLANICILAR

Yararlanıcılar Kitap Süre Uzatma Yararlanacakları
Sayısı (gün) Sayısı koleksiyonlar
1) Kurum içi yararlanıcılar
            a) Ders veren akademik yararlanıcılar 7 90 1(30 gün) Tümü
            b) Diğer akademik yararlanıcılar 7 30 2 Tümü
            c) İdari yararlanıcılar 3 30 1 Tümü
            d) Öğrenci yararlanıcılar 3 30 1 Tümü
                        i) Ön Lisans ve Lisans öğrencileri 3 30 1 Tümü
                        ii) Lisansüstü öğrenciler 5 30 1 Tümü
2) Kurum dışı yararlanıcılar
            a) Protokol yoluyla yararlananlar 5 30 1 Basılı kaynaklar
      (HENÜZ PROTOKOL İMZALANMAMIŞTIR)
            b) KİTS Yoluyla yararlananlar 3 30 1 Basılı kaynaklar

            c) Üyelik Yoluyla Yararlananlar (Henüz dış kullanıcı üyeliği kabul edilememektedir.

3 30 1 Okuma kitapları ve kültürel yayınları ödünç alabilir, diğerlerini alamaz

   

   Ödünç Verme Esasları

 • a) Öğretim elemanları bir defada en çok yedi kitap, idari personel ve öğrenciler üç kitap ödünç alabilir. Kitaplar otuz gün süreyle ödünç verilir. Bu süreler, öğretim elemanları için iki, diğerleri için bir kez uzatılabilir.
 • b) Ödünç alma işlemi sırasında kimlik gösterilmesi zorunludur.
 • c) Süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyallerin ödünç verilmesi Tablo 2’de belirtildiği şekilde yapılır.
 • ç) Alınan materyal süre sonunda iade edilmedikçe, yeni kitap, süreli yayın ve diğer materyal ödünç verilmez.
 • d) Ödünç alınan materyalin süresi, akademik personel için başka istekli yok ise en çok iki, idari personel ve öğrenci için ise en çok bir kez uzatılabilir. Süre uzatımı yapılan materyaller, aynı kişiye iadesinden bir ay sonra tekrar ödünç verilebilir. Geciktirilmiş materyal için, geciktirme cezası ödenmeden uzatma işlemi yapılmaz.
 • e) Ödünç alınmış materyal, başka bir yararlanıcı tarafından ayırtılabilir. Ayırtılmış materyal ile ilgili süre uzatımı işlemi yapılmaz. Ayırtılmış materyal, önceki yararlanıcının son iade tarihinden sonraki üç gün sonuna kadar bekletilir.
 • f) Tablo 2’de belirtilen materyaller, KDDB’ce değerlendirmesi ile uygun görülecek süreler için, “Diğer Materyal Ödünç Verme Formu” ile ödünç verilebilir.
 • g) Yararlandırma Ofis Koordinatörlüğü ödünç alınan materyali, süre dolmadan da yararlanıcılardan geri isteyebilir.
 • ğ) Ödünç verilen materyallerin özenle kullanılması ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri verilmesi zorunludur.
 • h) Ödünç verilen eğitim-öğretim döneminde; alınan materyalin, üç defa geciktirilmesi durumunda, yararlanıcı ilgili dönem için bir daha ödünç verme hizmetinden yararlandırılmaz.
 • ı) KDDB, ödünç verme süreleri ve verilecek materyal sayılarını yeniden belirleyebilir. KDDB, mevcut talep durumuna göre farklı uygulama yapmaya yetkilidir.
 • i) Alan kütüphanelerindeki ödünç verme süreleri ve ödünç verilecek materyal sayıları, KDDB’ye bilgi verilmek suretiyle ilgili kütüphane yöneticisi tarafından ihtiyaçlar çerçevesinde belirlenir.
S. No. Materyaller Ödünç Verilme Süresi
1  Müracaat eserleri (sözlükler, ansiklopediler, indeksler, almanaklar, yıllıklar, atlaslar vb.) Ödünç verilmez
2  Süreli yayınların gelmiş olan son sayıları Ödünç verilmez
3  “Rezerv” olarak işaretlenmiş çok sık kullanılan araştırma ve ders kitapları Ödünç verilmez
4  Basılı olmayan lisans üstü ve doktora tezleri Ödünç verilmez
5  Yazma ve nadir basma eserler Ödünç verilmez
6  Harita ve slaytlar Ödünç verilmez
7  CD-ROM ve DVD’ler, video ve teyp kasetleri vb. görsel işitsel materyaller 3 gün
8  Ayırtılmış kitaplar 3 gün içerisinde alınmazsa verilebilir
9  Müzik notaları Ödünç verilmez
10  Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb. Ödünç verilmez
11  Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller Ödünç verilmez